Oficiální stránky fotbalového klubu

Velké Vody

Velké vody.

Úvodem.

 Fotbalové hřiště je majetkem Statutárního města Opavy – Městské části Opava – Vávrovice, náš FK je bezplatným uživatelem jeho areálu na dobu neurčitou. Nachází se na ulici Jantarové v Opavě – Vávrovicích, parc. č. 707/1, 606/1 katastrálního území Vávrovice, což je sice uprostřed vesnice, ale bohužel v blízkosti řeky Opavy, která zde zároveň tvoří státní hranici s Polskem. Hřiště bylo částečně zbudováno na jejím bývalém korytě, které tady tvořilo lagunu, a proto se není čemu divit, že voda „hledá“ své původní koryto a každá pětiletá voda „navštíví“ plochu našeho hřiště. Tím, že hřiště tvoří „vanu“, tj. okolní pozemky jsou výše než hrací plocha, a za zvýšeného průtoku vody i hladina řeky, se voda z plochy hřiště ztrácí průsakem velmi pomalu a dlouhou dobu vysychá.

V pětačtyřicetileté historii fotbalu ve Vávrovicích se vylila řeka Opava z břehů nesčetněkrát. Jediná zmínka o velké vodě v loni vydané amatérské kronice je z roku 1977, kdy voda zasáhla hřiště a částečně i kabiny. Ostatní velké vody nebyly zřejmě takového rozsahu, takže nestály za zaznamenání.

 Povodeň 1996.

 V novodobé historii FK, datující se od roku 1995, již zaznamenáváme vícero velkých vod. Tou první byla povodeň z 14. května 1996. Nebyla sice dlouhá, ale přinesla souvislou vrstvu bahna na třech čtvrtinách povrchu hřiště do výše 25 centimetrů a zničila celou travnatou plochu. Díky bývalému předsedovi oddílu kopané panu Bohumíru Valečkovi byla vrstva bahna a naplavenin po zaschnutí zemědělskou technikou vytěžena a odvezena. Po vyrovnání povrchu pak bylo hřiště znovu oseto. Všechny práce včetně zakoupení trávního semena hradil OÚ Městské části Opava – Vávrovice. Na základě naší žádosti jsme jako povodňové odškodnění obdrželi z ČSTV 40.000 Kč a z OFS nám vypomohl věcným darem v podobě nových brankových sítí. Fotbalovou sezonu jsme dohráli na hřišti v Brumovicích a Palhanci (žáci) a většinu té následující v Palhanci. Hřiště po rekonstrukci jsme otvírali 8. června 1997 porážkou se Šilheřovicemi 0:1.

 

Povodeň 1997.

 Sotva však byly dohrány mistrovské soutěže ročníku 1996/97 a začali jsme nabírat dech do přípravy na sezonu novou, přišla na nás další pohroma v podobě stoleté velké vody, která byla ničivá nejen svou silou, ale i délkou svého trvání. Zaplavila totiž hřiště již v neděli 6. července a ještě v den losování nového soutěžního ročníku 1997/98, tedy 21. července byla na hřišti voda. Dostoupila do výšky nejméně 260 centimetrů na hřišti, neboť nebyly vůbec vidět branky, a 70 centimetrů v kabinách. Převrhla železniční vagon coby provizorní kabiny a odplavila stánek s občerstvením „Jitřenka“.

Bezprostředně po povodni byl sepsán škodní protokol a zaslán jak na OFS, tak OS ČSTV. Škoda na hřišti, kabinách, materiálním vybavení, převrženém vagoně, uplavané „Jitřence“ a lavicích byla vyčíslena ve výši 322.000 Kč. Opět jsme požádali o pomoc pana Bohumíra Valečka při likvidaci následků povodně na hřišti. Za pomocí techniky jsme vlastními silami naložili a vyvezli několik vleček naplavenin, hřiště bylo párem koní provzdušněno bránami panem Emilem Grygarem a poté opět strojně oseto. Tyto práce včetně trávního semena zase hradil OÚ Městské části Opava – Vávrovice.

V průběhu podzimní části soutěžního ročníku 1997/98 jsme byli postupně částečně odškodňováni. Díky fotbalistům Baníku Ostrava jsme prostřednictvím OFS v Opavě obdrželi kompletní sadu dresů a OFS nám věnoval 3 fotbalové míče. ČMFS v Praze nám poskytl částku 28.000 Kč na opravu hřiště po povodni, z programu „Sportuj s námi“ jsme obdrželi kompletní sadu dresů. Z peněz na údržbu jsme zakoupili nové dveře do kabin a dřevo na zhotovení přenosných leviček, které při povodni uplavaly. SFŽ v Ostravě darovala našim žákům sadu dresů bez čísel a trenýrky. Sami jsme zakoupili 10 tréninkových míčů. Od firem na území naší obce jsme získali sponzorské dary ve výši 18.500 Kč, takže jsme byli do další naší činnosti materiálně i finančně zajištěni.

V průběhu zimy se začalo s budováním fotbalového zázemí. V čele těchto prací stál tehdejší trenér mužů pan Zdeněk Vavrla, který nejprve ve spolupráci s panem Bohumírem Valečkem postavil za pomocí jeřábu vodou převržený vagon, který byl uložen do pískového lože a panelů. Potom provedl vyčištění vagonu, nejprve část pro rozhodčí, následně i druhou, větší místnost, která měla sloužit jako stánek občerstvení namísto „Jitřenky“. S pomocí fotbalistů provedl provizorní přichycení stržené plechové krytiny střechy vagonu a zasklení rozbitých výplní oken. V průběhu jara 1998 pak byly na hřišti postaveny nové branky, neboť ty původní byly po dvou povodních díky naplaveninám nízké.

 

Zaplavení hřiště 2005.

Až do roku 2005 si daly povodně pokoj. Jarní část sezony 2004/05 jsme měli zahájit na svém hřišti utkáním s Těškovicemi. Jenže příroda byla proti nám. V sobotu 19. března se totiž vylila z břehů řeka Opava a hřiště zaplavila. Po jejím opadnutí byl v neděli otevřen vypouštěcí otvor potrubí do řeky a v pondělí pomocí dvou plovoucích hasičských čerpadel zbývající voda odčerpána. Ve čtvrtek v rámci tréninku hráči vyhrabali naplaveniny z hřiště a přilehlých břehů a vysbírali kameny. V úterý 5. dubna pak Radim Bartusek provedl pomocí mechanismů úpravu hrací plochy hřiště bránami, rozmetal hlínu s pískem, nově osel trávním semenem a uvaloval. Tím byly dokončeny ty nejnutnější práce a o zbytek se musela postarat opět příroda. Dokázala to znamenitě, neboť již při utkání 24. dubna s Kyjovicemi se hřiště z velké části zelenalo.

 [nggallery id=26]

Zaplavení hřiště 22.3-7.4.05

 Zaplavení hřiště 2006.

Počátek roku 2006 byl ve znamení velmi dlouhé a mrazivé „Ladovské“ zimy s velkým množstvím sněhu, jenž vydržel od prosince až do března. Z tohoto důvodu byla taky odložena první dvě jarní kola soutěží kopané. Po velkém oteplení a deštích mezi 27. a 31. březnem došlo ke zvýšení hladiny vody v řece Opavě a zaplavení hřiště starým kanálem u branky u silnice. Opakovalo se tak zaplavení hřiště z roku 2005, byť voda se vylila na hřiště jiným způsobem. Teprve 3. dubna mohlo být otevřeno výpustné potrubí do řeky a zahájeno odčerpávání vody z hrací plochy hřiště ponorným čerpadlem. Přestože bylo hřiště zaplaveno přibližně stejnou dobu jako v roce 2005, voda trávníku tolik neublížila, naopak pomohla, neboť se hřiště dříve zelenalo.

 

Zaplavení hřiště 3.-9.4.06

 

Povodeň 2007.

 V 36. týdnu spadlo v Jeseníkách během dvou dnů až 500 mm srážek, což se projevilo v pátek 7. září v 6 hodin ráno, kdy začala stoupat hladina řeky Opavy a zaplavila nám hrací plochu hřiště do výše více než jednoho metru. Teprve v neděli 9. září mohlo být zahájeno odčerpávání vody zapůjčeným ponorným čerpadlem SDH Vávrovice a s vyklízením a čištěním obou buněk u vody od naplavenin. Bezprostředně na to byl sepsán rozsah povodňových škod – byl vyčíslen na 154.800 Kč – a zaslán na OS ČSTV. Zároveň jsme rozhodli odehrát zbývající domácí utkání na hřišti v Palhanci, protože naplavená hlinitá vrstva ve velkém čtverci u vody by při nepříznivých povětrnostních podmínkách byla měkká a to by při hře vedlo k dalšímu mechanickému poškození hřiště.

Na hřišti byly bezprostředně po zaschnutí terénu prováděny hráči, trenéry a funkcionáři brigádnické práce – ruční nakládka a odvoz naplavené hlíny a kamení z prostoru branky u vody, vyhrabání ostatních naplavenin z části hřiště podél postranní čáry u ořechů, čištění buněk, stěhování plechové boudy na jiné, vyšší místo, terénní úpravy břehů a prostranství za hřištěm. Pomocí mechanismů ZD Loděnice byla plocha hřiště z části povláčena a srovnána.

Protože s velkou vodou, jenž přišla na sklonku léta a v období téměř ukončené vegetace jsme neměli zkušenosti, obrátili jsme se 25. září na firmu Zelený pažit s.r.o., Ostrava – Hulváky s žádostí o zaslání nabídky na ozelenění našeho fotbalového hřiště. V té však bylo uvedeno, že na podzim se dá uskutečnit jen pískování křemičitým pískem. Kompletní regenerace se provádí až na jaře. Cena 98.770,- Kč vč. DPH se zdála solidní, ale kde na to bez sponzorského příspěvku či dotace vzít?

Až 20. listopadu nám bylo sděleno, že z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržíme částku 155.000,- Kč na odstranění povodňových škod. Ty však musí být odstraněny do konce roku 2007 a musí být podloženy fakturami. Proto byly urychleně vystaveny objednávky na regeneraci trávníku, hnojení a chemické zásahy na hřišti u firmy Zelený pažit s.r.o. a opravu podlah u firmy Varyš a Kubela. Dále jsme zakoupili dřevo na lavičky, sítě na branky a trávní směs. K plnému vykrytí faktur nám však v pokladně chyběly peníze. Proto jsme oslovili firmy Ritschny, kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., Moravskoslezské cukrovary, a.s. a Magma servis, a.s., u nichž jsme získali potřebné finanční prostředky jako sponzorské dary.

            Firma Zelený pažit s.r.o. nastoupila na provedení rozvolnění hřiště, strojní osev, pískování a následné síťování až 25. dubna 2008. 30. dubna pak ještě provedla hloubkové rozvolnění hřiště, což bylo napíchání spousty děr po celé ploše hřiště. O zavlažování a tudíž dobré vzejití osiva se pak mimo období dešťů nejvíce staral trenér žáků pan Zdeněk Richlý a někteří hráči. V době vegetace trávník dvakrát týdně sestřihával na 6 cm výšky pracovník OÚ Městské části Vávrovice pan Karel Gebauer. A měl se co ohánět, neboť po prováděném hnojení Radimem Bartuskem a Zdeňkem Richlým rostl před očima. 21. října pak provedla firma Zelený pažit, s.r.o. druhé pískování a síťování hřiště.

 

Velká voda 7.-20.9.07

 Povodeň 2009.

 Libovali jsme si, že po dlouhých letech máme na našem hřišti trávník jako Barcelona. Jenže ve 26. týdnu neustále vydatně pršelo, čímž došlo ke zvednutí hladiny řeky Opavy. Ve středu 24. června proto byla vyklizena plechová bouda a buňka s občerstvením. 25. června hrozilo vylití řeky na hřiště přes sousední pole. Se souhlasem starosty Ing. Černého byla postavena povodňová hráz z pytlů s pískem. Nebyla stabilní pneumatika v odtokové rouře, a tak se výusť trubky zajistila několika pytli. Hasiči po celou dobu dvěma čerpadly odčerpávali vodu zpět do řeky a drželi službu až do rána 26. června, dokud voda neustoupila. Noční bouře v Jeseníkách znovu zvedla hladinu řeky, ta kulminovala 27. června ve večerních hodinách, ale nedosáhla předchozí výše, přesto hasiči zabránili vniknutí vody na pole položením několika pytlů s pískem na břeh řeky v nejnižších místech. Celodenní déšť a prudká bouřka však znamenají zalití části hřiště povrchovou vodou, neboť podloží již nesaje, hladina řeky je cca 100 – 120 cm výše než úroveň hrací plochy hřiště. 28. června hladina řeky pozvolna ustupuje, přestalo i pršet. Dopoledne bylo nasazeno ponorné čerpadlo a voda z hřiště se odčerpávala. Děje se tak až do 2. července, kdy se odšpuntovala odtoková roura. Tráva byla vysoká, bránila proschnutí, z vody se stala smradlavá močůvka. Hráběmi jsme se snažili trávu pozvedat, aby zem lépe prosychala. Byla kontaktována firma Zelený pažit, s.r.o., která však pro svůj zásah, rozvolnění a zapískování hřiště, potřebuje hrací plochu hřiště proschlou. 4. července nasypal Zdeněk Richlý do největších kaluží hobliny. Celý týden téměř nepršelo, proto 6. července Karel Gebauer posekl hřiště v místech, kde se dalo. Do rána však napršelo 25 mm srážek a pršelo celý den. 9. července byla vyhrabána zaschlá tráva z poškozených míst. 12. července byl terén hřiště shledán schopný nasazení techniky, ale firma Zelený pažit, s.r.o. pro rozdělané práce na jiných hřištích předpokládala nástup až ve 30. týdnu, proto jsme si zatím museli poradit sami. Z cukrovaru byla za hřiště dovezena fůra hlíny, která byla na poškozená místa rozvezena a rozhrnuta spolu s trochou písku. Na to bylo pohozeno trávní semeno. Nové osetí však špatně a řídce vzrostlo, přesto se některá místa zatahovala. Započalo se zavlažovat a tím se začalo hřiště více zelenat. Teprve 31. srpna proběhlo pískování hřiště firmou Zelený pažit, s.r.o..

 Velká voda 20.6.-16.7.09

 Zaplavení hřiště 2010.

 Od začátku května neustále pršelo. V 19. týdnu již hrozilo vylití řeky Opavy, proto jsme odložili domácí zápasy mužů a dorostu o víkendu 15. – 16. května. Na hřiště bylo nasazeno ponorné čerpadlo a denně se voda odčerpávala. OFS odložil všechna utkání o víkendu 22. – 23. května. Hladina řeky byla stále výše než úroveň hrací plochy hřiště. Ve 22. týdnu denně pršelo a tak jsme byli nuceni naše domácí zápasy přeložit na hřiště v Palhanci. Voda z hřiště se odčerpávala nepřetržitě, ale na nejméně polovině hřiště ještě stála. Hladina řeky byla stále v úrovni hrací plochy a klesala pozvolna. V noci z úterý 1. na středu 2. června znovu vydatně pršelo, čímž se zvedla hladina řeky ještě na vyšší stav než v květnu. V dalších dnech již přestalo pršet, obloha se vyjasnila a stoupla teplota, až na 30 stupňů. Hřiště však prosychalo velmi pomalu. 10. června se pokosil i zbytek hřiště, jenž byl nejvíc vodou postižen. Po sobotní noční bouřce bylo hřiště znovu zaplaveno, stály na něm velké kaluže, takže se zatím nedala provést vertikutace. Ta je provedena až 24. června. Poté je hřiště Radimem Bartuskem strojně přihnojeno.

 Zaplavení hřiště 14.5-2.6.10

 Jak vyzrát na povodně?

 Jedním z bodů programu rozvoje Městské části Opava – Vávrovice pro roky 2010 – 2014 bylo (vzhledem k zaplavování hřiště i po zbudování protipovodňových hrází v příštích letech, které jej nebudou chránit) najít náhradní pozemek pro nové fotbalové hřiště ve Vávrovicích, požádat o změnu územního plánu, zajistit projektovou dokumentaci a dotaci.

Jenže takový pozemek v okolí naší obce není.

Proto jsme navrhli stávající hřiště zrekonstruovat tak, že se zaveze do výše okolních břehů (cca 0,7 až 0,8 metru) s mírným spádem k řece. Pokud dojde ke zvednutí hladiny v řece, voda sice zaplaví hrací plochu, ale ta bude po jejím opadnutí za tři, čtyři dny použitelná. Příkladem budiž hřiště v nedalekých Holasovicích, jenž se rovněž nachází v blízkosti řeky Opavy, ale velká voda tam nenapáchá tolik škod – zaplaví, opadne, hřiště proschne, hraje se. Realizaci navýšení hrací plochy hřiště by prováděla odborná firma Zelený pažit, s.r.o., Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava – Hulváky. Jenže jsme narazili, doufejme, že jen prozatím, na nesouhlas Povodí Odry s tímto řešením.